вторник, 1 декември 2009 г.

Телевизионната журналистика в термини


Автор: Младен Младенов

Наука и изкуство, София, 1979

Съдържанието обхваща 655 теми, термини, понятия и категории, които са развити в обем, приближаващ се към необходимата потребност от теоретически познания и практическото им приложение. Докато някои термини получават кратко лексикално обяснение, то темите и категориите са представени в относително изчерпателни статии. В този аспект книгата има характер на наръчник, справочник, лексикон.

В „Телевизионна журналистика” се дават кратки определения на термините и категориите в лексиката на журналистите от телевизията, а темите се развиват на нивото на учебно помагало със съответни указания за литературата към самостоятелните клонове от науката и монографиите, които се занимават подробно и всестранно с разглеждания предмет — (комуникация, информация, партийност, публицистика, журналистика, цветна телевизия, техника (на телевизията), оптика и т. н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар